Skip to main content

Table 4 Nitrogen efficiency comprehensive value under different nitrogen levels at seedling stage

From: Identification and screening of nitrogen-efficient cotton genotypes under low and normal nitrogen environments at the seedling stage

Number Variety N efficiency comprehensive value Number Variety N efficiency comprehensive value
Low-N Normal-N Low-N Normal-N
1 CCRI 1017 0.71 0.68 51 Qiuxian 0904 0.29 0.51
2 Ezamian 0902 0.49 0.41 52 CCRI 64 0.04 0.36
3 Xu 142 0.66 0.38 53 Changde 184 0.27 0.39
4 Caidi 0.68 0.80 54 09A3 0.40 0.35
5 ATX-1 0.63 0.46 55 Yu 668 0.62 0.44
6 Ezamian 20 0.50 0.46 56 Shache 0.58 0.49
7 Kaimian 21 0.38 0.42 57 657-84 0.38 0.47
8 Xinqiu 1 0.68 0.78 58 Brazil 012 0.57 0.66
9 Baoyi 0.53 0.59 59 Xinluzao 30 0.61 0.43
10 CCRI 36 0.67 0.57 60 Guokang 36 0.61 0.28
11 4133bt 0.71 0.58 61 CCRI 213 0.50 0.46
12 D 14 0.43 0.30 62 MSCO-12 0.62 0.82
13 Lu 7619 0.65 0.47 63 Han 5158 0.37 0.54
14 Xu 261 0.48 0.57 64 Lu 22 0.53 0.63
15 liyb-4 0.36 0.41 65 Lu566 0.43 0.34
16 Shinko1 0.50 0.65 66 Liaomian 6 0.39 0.42
17 10008 0.36 0.45 67 Xin 818 0.35 0.21
18 JinN 3 0.40 0.52 68 Jin 3 0.48 0.36
19 Chuang 118 0.24 0.57 69 Lu 7619 0.26 0.25
20 Yu 003-2 0.21 0.47 70 ATX-2 0.29 0.29
21 Luodiantiezi 0.34 0.73 71 GZNn2-1 0.35 0.35
22 CCRI 50 0.21 0.03 72 Yu 9c0302 0.39 0.20
23 J79202 0.20 0.21 73 Chuang 1015 0.55 0.58
24 CCRI 425 0.28 0.46 74 Jifeng 197 0.44 0.22
25 N1Hi%B 0.51 0.71 75 Fengkangmian 1 0.47 0.11
26 SA50 0.55 0.83 76 Jinmian 38 0.40 0.33
27 Kashi 0.70 0.56 77 Lu 25A 0.47 0.26
28 n2 0.74 0.42 78 Chuangyou9 0.49 0.38
29 Ejin 55173 0.28 0.41 79 Lu6269 0.38 0.02
30 1208013 0.27 0.31 80 Banama 0.40 0.13
31 CCRI 16 0.43 0.58 81 Zhongzi 10 0.44 0.32
32 Xinyan 96-48 0.45 0.48 82 Han 305 0.39 0.18
33 L7 0.44 0.57 83 Jin 173 0.25 0.24
34 Dafeng S2 0.32 0.90 84 KB 100447 0.33 0.26
35 Chaozao 3 0.25 0.62 85 Sikang 1 0.39 0.52
36 Yumian 3 0.24 0.62 86 Qiu 0905 0.48 0.54
37 Lu 28 0.25 0.25 87 Jimian 169 0.46 0.31
38 Jin 55168 0.36 0.38 88 Wanmian 10B22 0.52 0.38
39 Ari971 0.18 0.26 89 Hengmian 4 0.39 0.33
40 Kaifeng 041 0.33 0.35 90 Wan 9F2-3 0.37 0.70
41 Ji 1516 0.45 0.47 91 Da 26 0.39 0.45
42 Noname 0.29 0.41 92 Russia 7871-и 0.31 0.40
43 CCRI 129 0.20 0.51 93 ASHLEY 0.36 0.68
44 Shanda 2 0.17 0.52 94 E24-3389 0.73 0.41
45 CCRI 051822 0.34 0.67 95 Kuken 91-255 0.56 0.39
46 Miaobao 0.23 0.53 96 3-79 0.44 0.41
47 CCRI 10 0.29 0.52 97 Bazhou 4932 0.15 0.58
48 Chuan 58 0.34 0.64 98 Hai 7124 0.25 0.70
49 GZnn 0.17 0.37 99 Si 6015 0.37 0.83
50 Jin 685 0.25 0.68 100 Russia 1248 0.15 0.49